Tel 08-97 00 70
Du behöver inte logga in för att handla hos oss.
Priserna är exkl. moms
Show only available items
Search alternative 1
Search alternative 2
Search alternative 3
Search alternative 4
 
Köpvillkor
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
Priser

BetalningsvillkorLeverans

Frakt och
emballagekostnader


Reklamation

Ångerrätt
Dimensioner och
tekniska dataLeveranstidBefrielsegrunderSkiljedom
1

23

45

6
7
8910

Priser i offerter och prislistor är beräknade efter valutakurser, råmaterialpriser, tullar och produktionskostnader gällande vid offertens eller prislistans datum. Säljaren förbehåller sig rätten
att vid leveranstillfället ändra varupriset i förhållande till ändringar utanför säljarens kontroll,såvida
inte annat avtalats. I offererade priser ingår inte varuskatt.


Priser i vår nätbutik visas exklusive moms. För kunder som betalar med bank/kreditkort gäller presenterade priser utan förbehållet i stycket ovan. Vid händelse av tekniska fel förbehåller sig dock säljaren rätten att inte sälja varor till ett uppenbart felaktigt pris.


Betalning mot Faktura (kräver konto och inloggning).
Betalning skall erläggas netto enligt betalningsvillkor på orderbekräftelse och faktura.
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera SEK 100
för expeditionskostnader vid order understigande SEK 500.

Betalning med Bank/Kreditkort (ingen inloggning).
Kortbetalning kan göras med VISA eller Mastercard, dock ej kort som är utfärdade av en utländsk bank.
Fyll i kortnummer och kortets giltighetstid. Pengarna reserveras på ditt konto när ordern läggs och dras från kontot vid leveranstillfället. Överföringen sker med SSL-kryptering för att förhindra obehöriga att komma över kortuppgifter.Leverans sker fritt säljarens lager såvida inte annat överenskommits. All transport från säljarens
lager sker på köparens risk.

För fakturakunder sker transport med överenskommen transportör till angiven adress.

För kortkunder sker transport endast till adresser i Sverige till en enhetskostnad med av säljaren,
beroende på vikt och leveransort, lämpligt vald transportör, vanligen Schenker eller Posten.Fakturakunder debiteras den faktiska kostnaden för frakt. Priser i offerter och prislistor innefattar kostnader för emballage som under normala transportförhållanden erfordras för att förhindra skada
på eller försämring av godset. Lastpall debiteras.


Kortkunder
debiteras en schablonmässig kostnad för frakt och emballage baserat på nettovikten.
Aktuell kostnad framgår i varukorg/kassa innan betalning.Reklamation måste ske inom 14 dagar från mottagandet av vara. Retur av reklamerad vara skall
ske med betald frakt, men först efter säljarens godkännande. Motsvarar levererad vara inte lämnad specifikation eller har den fabrikationsfel, åtager sig säljaren att antingen kreditera, utbyta, reparera
eller omarbeta den felaktiga varan, såvida inte köparen har använt eller försökt reparera eller
omarbeta varan. Säljaren ansvarar inte för skada, som kan uppkomma genom fel i vara.

Observera att ångerrätt ej gäller företag. Privatpersoner har rätt att ångra sitt köp inom 14 kalenderdagar efter mottagande av vara. Säljaren förbehåller sig rätten att inte återta varor
som är kundspecifika , specialbeställda eller utanför det ordinarie sortimentet.Alla uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser,
bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet
uttryckligen hänvisar till dem.


Leverans av lagervaror kan normalt tidigast ske en arbetsdag efter lagd order. Leveranstiden som
indikeras i webshopen för ej lagerförda varor är ungefärlig och beräknas på historiska data.

Angivna leveranstider räknas från dagen för avtalets slutande dvs det datum då vårt definitiva ordererkännande är dagtecknat. Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas
eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör säljaren utan uppskov meddela köparen
samt ange orsak till dröjsmålet och såvitt möjligt den tidpunkt, då leverans beräknas kunna ske.

Skulle leveranstidens förlängning bli av så lång varaktighet, att det för köparen anses orimligt att
mottaga godset, är köparen berättigad till annullering. Meddelande härom skall lämnas till säljaren omedelbart efter erhållet besked om den senare tidpunkten godset kan väntas bli levererat. Dock är köparen skyldig att fullfölja köpet beträffande vara, som framskridit så långt i tillverkningen, att säljaren ej anser sig kunna använda den för annan inneliggande eller inkommande beställning.

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 9 angiven omständighet eller på grund av
någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skallleveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet må anses skälig. 


Om uppfyllande av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig,
myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar,
förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller
väderförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen
kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika
eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sina avtalade förpliktelser.Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal får inte dragas under domstols-
prövning utan skall avgöras av skiljeman och enligt svensk lag.

 

Tel 08-97 00 70   |   Fax 08-646 31 48   |   info@elproman.se   |  Lövbacksvägen 3, 141 71 Segeltorp   |   Orgnr. 556109-7261   |   Köpvillkor  |   © Elproman AB 2018
 
Produktnamn Antal   Pris Summa
Stäng Till kassan
Du har inga varor i korgen